Środowisko naturalne to z pewnością najcenniejszy zasób jaki posiadamy. Z tego względu zarówno my jako obywatele, jak i administracja powinniśmy dołożyć wszelkich starań do jego ochrony.

Nadzorowanie stanu gleby ornej w Polsce

Jednym z ciekawszych projektów mających na celu monitorowanie zmian w środowisku jest nadzorowanie stanu gleb ornych w Polsce. Tego rodzaju działania są przeprowadzane w naszym kraju od 1995 roku, kiedy to sejm uchwalił Ustawę Prawo Ochrony Środowiska.

Ustawa ta nałożyła obowiązek na Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ciągłego monitorowania stanu gleb ornych w kraju. Aktualnie tego rodzaju badania przeprowadzane są przez Państwowy Instytut Nawożenia I Gleboznawstwa. Jak wygląda monitoring?

Badanie ziemi ornej w praktyce

Jeszcze w 1995 wydzielonych zostało aż 216 stanowisk, które ze względu na swoją charakterystykę mogły stanowić grupę reprezentatywną tj. podobną do większości gleb wierzchnich w Polsce. Co kluczowe dla badań i możliwości wyciągnięcia wniosków w skali ogólnopolskiej wszystkie spośród 216 lokalizacji odznaczają się odmiennym poziomem intensywności użytkowania.

Monitoring gleb przeprowadzany przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa ma miejsce w cyklach 5-letnich, dzięki czemu można poznać wszystkie zmiany zachodzące w glebie oraz możliwe jest wykrycie trendów (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) obrazujących, jak będzie wyglądał stan gleb w kolejnych latach. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie czynnikom degradującym glebę.

Jakie badania są przeprowadzane?

W ramach programu Monitoring Chemizmu Gleb ornych w Polsce przeprowadzany jest szereg badań mających na celu określić stan jakościowy gleby. Jednymi z wielu badanych czynników jest poziom uziarnienia, odczyn pH gleby, czy też ilość obecnych w ziemi węglanów. Do innych kluczowych czynników mających bezpośredni wpływ na jakość gleby zaliczyć można m.in. ilość substancji organicznych w glebie.

Z tego względu w ramach monitoringu gleb sprawdza się poziom obecności próchnicy, czy też węgla organicznego. Podejmując tego rodzaju badania również nie można zapominać o sprawdzeniu poziomu obecności pierwiastków, które są łatwe do przyswojenia przez rośliny. Ponadto monitoring gleb przeprowadzany przez instytut nadzorowana uwzględnia obecność różnego rodzaju szkodliwych dla środowiska związków chemicznych.