Niepożądane dźwięki stanowią zagrożenie nie tylko dla równowagi środowiska naturalnego, ale również dla ludzkiego samopoczucia oraz zdrowia. Istnieją przepisy prawne, które jasno precyzują jak głośne mogą być dźwięki emitowane na danym terenie o danej porze dnia.

Sposoby pomiaru hałasu

Aby ustalić poziom hałasu w danej przestrzeni konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego badania. Takie pomiary hałasu w środowisku powinny być przeprowadzane jedynie przez akredytowane laboratoria badawcze, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Normy dotyczące badania rozchodzenia się fal akustycznych w dużej mierze ustala Unia Europejska.

Do badania wykorzystywane są precyzyjne mikrofony, których czułość umożliwia stworzenie dokładnej mapy rozchodzenia się dźwięku. Tego rodzaju mapa pozwala ustalić, czy dany poziom hałasu niesie zagrożenie dla środowiska naturalnego, ale także dla ludzi, którzy wykonują pracę na terenie danego zakładu przemysłowego.

Różne rodzaju tłumienia dźwięków

Przy obliczaniu emisji hałasu konieczne jest uwzględnienie różnych rodzajów tłumienia dźwięku. Wszystkie te aspekty zostały doprecyzowane przez rozporządzenia unijne, dzięki czemu wszystkie pomiary są spójne i mogą być do siebie porównywane.

Rozróżnia się miedzy innymi tłumienie, które wynika ze sferycznego rozprzestrzeniania się fali akustycznej. Zjawisko to polega na tym, że w miarę wzrostu odległości, fala akustyczna słabnie. Kolejnym rodzajem tłumienia jest natomiast tłumienie wynikające z pochłaniania dźwięku przez atmosferę.

Fala akustyczna oddziałuje także z powierzchnią, dlatego od jej rodzaju zależy to, jak będzie zachowywała się podróżująca nad nią fala. Propagacja dźwięku może napotkać na swojej drodze również przeszkody w postaci gęstej zabudowy lub wysokiej trawy oraz obszarów porośniętych zwartą zielenią

Metody redukcji hałasu

Profesjonalne pomiary hałasu w środowisku naturalnym lub w środowisku pracy umożliwiają stworzenie mapy rozchodzenia się fali akustycznej. Na podstawie takiej mapy można następnie wprowadzić określone strategie, których celem jest redukcja emisji hałasu.

Na terenie zakładów przemysłowych można wprowadzić konieczność użytkowania ochrony słuchu, co ograniczy szkody, jakie hałas może wywrzeć na zdrowiu pracowników. Przy drogach warto jest natomiast stosować specjalne ekrany, które pochłaniają hałas.